ผู้บริหาร

นายอำนาจ นาไชย
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
บุคลากร
ฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
คณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 59

นายอำนาจ นาไชย
ประธานกรรมการ

นายสมชาติ คำหา
กรรมการ

นายดำรงเดช วันนา
กรรมการ

นางพรพิมล ทวีกุล
กรรมการ

นายภูวินทร์ โพธิสาขา
กรรมการและเลขานุการ

นายสมภพ อินทร์ติยะ
กรรมการและเลขานุการ

นายพิชิต โกพล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการเงินกู้

นางเลิศลักษณ์ ปัญญาดี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายประยูร จันทร์ชนะ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายปกรณ์ มณีปกรณ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการเงินกู้

นายไพโรจน์ วงศ์ชาชม
ที่ปรึกษาคณะกรรมการเงินกู้

นายประทาน ศิริผลา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายอุดร วงษ์ตาแสง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายสมเดช เสนาคำ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายประวิทย์ ศรีสมยา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายถาวร จำปา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายเชิดชัย สินพูน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดนครพนม
© copyright@2011 Esbuy.net. All rights reserved. Power by : Esbuy Team. ,รับทำเว็บ