ผู้บริหาร

นายอำนาจ นาไชย
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
บุคลากร
ฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
คณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 58

นายอำนาจ นาไชย
ประธานกรรมการ

นายปกรณ์ มณีปกรณ์
กรรมการ

นายพิชิต โกพล
กรรมการ

นายไพโรจน์ วงศ์ชาชม
กรรมการ

นายสมภพ อินทร์ติยะ
กรรมการและเลขานุการ

นายดำรงเดช วันนา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นางเลิศลักษณ์ ปัญญาดี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายประยูร จันทร์ชนะ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายสมชาติ คำหา
ประธานกรรมการ

นายประทาน ศิริผลา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายอุดร วงษ์ตาแสง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายสมเดช เสนาคำ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายประวิทย์ ศรีสมยา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายถาวร จำปา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นางพรพิมล ทวีกุล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายเชิดชัย สินพูน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายวิชา จันทร์ดาประดิษฐ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

     ติดต่อสหกรณ์ = nkpcoop@gmail.com