ผู้บริหาร

นายอำนาจ นาไชย
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
บุคลากร
ฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
กรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดที่ 58

นายอำนาจ นาไชย
ประธานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

นายวิชา จันทร์ดาประดิษฐ์
กรรมการ

นายสมภพ อินทร์ติยะ
กรรมการและเลขานุการ

นายถาวร จำปา
ประธานคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง

นายประทาน ศิริผลา
กรรมการ

นายดำรงเดช วันนา
กรรมการและเลขานุการ

     ติดต่อสหกรณ์ = nkpcoop@gmail.com