ผู้บริหาร

นายอำนาจ นาไชย
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
บุคลากร
ฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
พันธกิจสหกรณ์
พันธกิจสหกรณ์

พันธกิจ

1.             พัฒนาสหกรณ์ให้มีความมั่นคง

2.             พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักการธรรมาภิบาล

3.             ประยุกต์อุดมการณ์ หลักการของสหกรณ์มาเป็นวิธีการปฏิบัติ

4.             ระดมเงินออมเพื่อนำมาบริหารจัดการ

5.             ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและช่วยเหลือสังคม

6.             พัฒนาวิธีการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

7.             ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8.             เสริมสร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างคณะกรรมการ-ฝ่ายจัดการและสมาชิก


     ติดต่อสหกรณ์ = nkpcoop@gmail.com